Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/109
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Konfirmation Annehmungs-Brief des Bauerscharwerks durch Anton Hasenberg in Tiedmannsdorf [Akta akceptacji wymiaru szarwarku chłopskiego przez Antona Hasenberga w Chruścielu]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT