Urząd Stanu Cywilnego w Parysie, pow. kętrzyński
42/736/14
Standesamt zu Paaris

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT