Urząd Stanu Cywilnego w Parysie, pow. kętrzyński
42/736/2
Standesamt zu Paaris

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT