Urząd Stanu Cywilnego w Parysie, pow. kętrzyński
42/736/20
Standesamt zu Paaris

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 21 2 3 4 5

POWRÓT