Urząd Stanu Cywilnego w Parysie, pow. kętrzyński
42/736/28
Standesamt zu Paaris

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT