Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie - miasto, pow. morąski
42/746/101
Standesamt zu Liebstadt - Stadt

Heirats-Neben-Register Nr 1 - 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT