Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Konferencje

Konferencje Publikacje Wydawnictwa Wydarzenia

 

KONFERENCJE NAUKOWE

Istotnym elementem działalności naukowej Archiwum Państwowego w Olsztynie jest uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez instytucje kultury i nauki. Dzięki nim pracownicy Archiwum  dzielą się swoim doświadczeniem oraz stale poszerzają  wiedzę i umiejętności.

Poniżej zamieszczamy rejestr konferencji, w które zaangażowało się Archiwum w ostatnim czasie:

 

 

Nazwa wydarzenia


Data


prof. dr hab. Norbert Kasparek

 

Sesja pt. „Bitwa na Liwskich Mostach 9-15 IV 1831”, organizator: AP w Siedlcach, Archiwum Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, temat wystąpienia: Ostatnie chwile powstania listopadowego na Ziemi Liwskiej
 

15. 04. 2015

 

dr Karol Maciejko


I Forum Edukatorów Archiwalnych, UMK Toruń

 

24-25. 04. 2015

dr Sławomir Maksymowicz

Sesja naukowa „Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej”, organizator: UWM w Olsztynie, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema, Węgorzewo, temat wystąpienia: Płk pilot Bernard Antoni Adamecki (1897-1952) – oficer Polskiej Podziemnej, komendant Wojskowej Szkoły Technicznej w Börnerowie, niewinna ofiara stalinowskich represji
 

6-8. 05. 2015

prof. dr hab. Norbert Kasparek

Międzynarodowa sesja pt. „Teoria i praktyka edytorstwa źródeł XIX wieku”, organizator: Zakład Nauk Pomocniczych Metodologii Historii Instytutu Historycznego UW, temat wystąpienia: Pamiętniki powstańców listopadowych. Problemy związane z edycją
 

8. 05. 2015

dr Mariusz Korejwo

XI Ogólnopolskie seminarium archiwalne pt. „Postępowanie z dokumentacją osobową – przepisy prawa, praktyka, postulaty”, organizator AP w Koszalinie, Oddział SAP w Koszalinie, temat wystąpienia: Ewidencja ludności i dowody osobiste. Formy, postaci, podstawy prawne dokumentacji w okresie Polski Ludowej
 

9-10.06.2015

Katarzyna Włodarczyk, Karol Strömich

Spotkanie konsultacyjne wraz ze szkoleniem w ramach projektu: „Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP”, Worliny
 

29 - 30. 06. 2015

dr Mariusz Korejwo
 

Konferencja pt. „Nie tylko państwo tworzy historię – archiwa instytucji życia gospodarczego w Polsce”, Bielsko-Biała
 
10-11.09.2015

dr Sławomir Maksymowicz


Konferencja „Między pomnikiem a człowiekiem – pamięć o Polskim Państwie Podziemnym”, organizator: Muzeum Miasta Krakowa, Kraków, temat wystąpienia: Przywrócić pamięć. Zapomniani bohaterowie garnizonu Armii Krajowej w Lublinie
 
11. 09. 2015

dr Mariusz Korejwo
 

„Nie tylko państwo tworzy historię – archiwa instytucji życia gospodarczego w Polsce", Bielsko-Biała

10-11. 09. 2015

Beata Stalczewska


Zebranie naukowe „Spuścizny archiwalne w archiwach państwowych”, organizator: NDAP

22.09.2015

prof. dr hab. Norbert Kasparek, Beata Wacławik

Konferencja naukowa pt. „Archiwa otwarte ku przyszłości – dziedzictwo archiwalne Ziem Zachodnich i Północnych w perspektywie opracowania i udostępniania zasobu”, organizator: NDAP, AP we Wrocławiu, temat wystąpienia: Akta pruskich registratur w zasobie archiwalnym do 1945 r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie

7.10.2015

Rafał Gelo


Udział w konferencji naukowej pt. „Archiwa otwarte ku przyszłości – dziedzictwo archiwalne Ziem Zachodnich i Północnych w perspektywie opracowania i udostępniania zasobu”, organizator: NDAP, AP we Wrocławiu

7.10.2015

prof. dr hab. Norbert Kasparek


VII Sesja z cyklu „Między irredentą a kolaboracją: Od (T)targowicy po »Kataryniarzy«”, organizator: Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, temat wystąpienia: Wokół komitetu Dąbrowskiego w 1831 roku

19. 10. 2015 

Rafał Gelo

Udział w sympozjum naukowym „Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego” zorganizowane przez UWM w Olsztynie

22-23. 10. 2015

Rafał Gelo
 

Udział w konferencji naukowej pt. „Działalność naukowa archiwów państwowych w świetle zmian prawnych”, organizator: NDAP

4.11.2015

prof. dr hab. Norbert Kasparek

Konferencja naukowa pt. „Działalność naukowa archiwów państwowych w świetle zmian prawnych”, organizator: NDAP, temat wystąpienia: Glossa przy dyskusji: o potrzebie powołania i możliwościach powołania Rady Naczelnej przy Naczelnym Dyrektorze

4.11.2015

prof. dr hab. Norbert Kasparek


Sesja „Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski w przestrzeni społecznej. Z perspektywy siedemdziesięciolecia”, organizator: NDAP; AP w Szczecinie, temat wystąpień: Miejsce i rola Archiwum w Olsztynie na tle życia społeczno-naukowego Olsztyna; Tadeusz Grygier – drugi dyrektor APO i jego rola w wydarzeniach 1956 r.

12.11.2015

 Rafał Gelo


Konferencja naukowa: „Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski w przestrzeni społecznej. Z perspektywy siedemdziesięciolecia”, organizator: NDAP; AP w Szczecinie, temat wystąpienia: Władysław Adamczyk – pierwszy dyrektor APO

12.11.2015


prof. dr hab. Norbert Kasparek


Sesja z cyklu Spotkania Wschodnie pt. „Polityka historyczna Rosji po zakończeniu II wojny światowej, organizator: Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i AP w Olsztynie, temat wystąpienia: Spór o interpretację XIX wieku w Rosji i Polsce po 1945 r.

17.11.2015
 

dr Karol Maciejko


Udział w sesji z cyklu Spotkania Wschodnie pt. „Polityka historyczna Rosji po zakończeniu II wojny światowej, organizator: Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i AP w Olsztynie

17.11.2015

Rafał Gelo

Udział w Konferencji naukowej pt. „Siedemdziesięciolecie przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury”, organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

18.11.2015

dr Sławomir Maksymowicz


Konferencja naukowa pt. „Siedemdziesięciolecie przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury”, organizator: UWM w Olsztynie, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, temat wystąpienia: Wpływ repatriantów z Wileńszczyzny na proces zmian nazw miejscowości Warmii i Mazur po 1945 r.

18.11.2015

prof. dr hab. Norbert Kasparek


Międzynarodowa konferencja naukowa „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”, organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Towarzystwo Tradycji Akademickiej, temat wystąpienia: Teodor Tripplin i życie studentów w Królewcu w latach 30. XIX wieku

19-20.11.2015
prof. dr hab. Norbert Kasparek
Referat wprowadzający na ogólnopolskiej sesji: „200 lat Kongresu Wiedeńskiego. Nie tylko rocznicowo”, organizator: Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii UWM w Olsztynie
 
27.11.2015
Romualda Piotrkiewicz
V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”, organizator: Instytut Historii i Archiwistyki UMK
 
3-4.12.2015
Monika Bogacz-Walska
Sesja naukowa „Badania i konserwacja dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami”, organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 
11.12.2015
prof. dr hab. Norbert  Kasparek
VI Sesja Naukowa z cyklu: „Między irredentą a kolaboracją. Legalizm a lojalizm „Dusza urzędnika”, organizator: UWM w Olsztynie
 
20-21.10. 2014
prof. dr hab. Norbert  Kasparek
XII Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Wkład Polek i kobiet polskiego pochodzenia w cywilizację i kulturę francuską”, Zakopane
 
14.11. 2014
dr  Mariusz Korejwo
 

Konferencja „Postępowanie z dokumentacją i kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego”, organizator: NDAP, Zielonka
 
11-13.06.2014
Romualda Piotrkiewicz
XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Organizacyjna „Doświadczenia przeszłości a wymagania przyszłości – problemy archiwów instytucji wymiaru sprawiedliwości”, organizator: SAWS, Wrocław
 
7-10.05.2014

Romualda Piotrkiewicz
 

Konferencja, szkolenie: „Pruskie mapy katastralne”, organizator: NDAP, Warszawa
 
17.06. 2014
Romualda Piotrkiewicz
X Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwach zakładowych”, organizator: SAP, AP Bydgoszcz
 
24-25.06.2014
Marek Kuczyński
Sympozjum Naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”, Olsztyn
 
27-28.10.2014
Marlena Pankowska
Konferencja Naukowa „Koszalin w przestrzeni. Przestrzeń w Koszalinie”, Koszalin
 
16 -17.10.2014

dr Sławomir Maksymowicz
 
Sesja Naukowa „I wojna światowa w Prusach  Wschodnich. Rok 1914”, Ostróda
 
26-27.06.2014
dr Sławomir Maksymowicz
Konferencja Naukowa „100 rocznica wybuchu I wojny światowej”, Nidzica
 
10-11.10.2014

Monika Bogacz-Walska
 
Sesja Naukowa „Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych”, organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 
20-21.11.2014

Beata Wacławik
 
Konferencja Naukowa ”Immanuel Kant i filozofia polska”, organizator: UMK w Toruniu
 
9.05.2014

Monika Bogacz-Walska
 
IV Naukowa Konferencja Konserwatorów Papieru i Skóry „Wczoraj i dziś konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów”, Toruń
 
23-24.10.2014
dr Mariusz Korejwo Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r.”, organizator: UWM w Olsztynie
 
12-13.11.2014

dr Sławomir Maksymowicz
 
Konferencja Międzynarodowa „Wielka wojna. W stulecie wybuchu”, Łódź
 
20-22.11.2014

Agnieszka Gorajczyk
 
Konferencja Międzynarodowa „Archiwa społeczne. Modele współpracy z państwem”, Warszawa
 
6.10.2014