Publikacje

Opracowanie zasobu, kwerendy archiwalne, realizacja własnych zainteresowań badawczych motywują pracowników Archiwum do stałej aktywności wydawniczej. Poniżej zamieszczamy spis ważniejszych publikacji.

ARTYKUŁY

N. Kasparek, (współaut. W. Łach, D. Radziwiłłowicz) Pożegnanie. Jeraemiasz Ślipiec 1964-2014 [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek i D. Radziwiłłowicz, seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, red. N. Kasparek, nr 2, Olsztyn 2015, s. 203-205.
N. Kasparek, (wspołaut. D. Radziwiłłowicz) Wstęp [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek i D. Radziwiłłowicz, seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, red. N. Kasparek, nr 2, Olsztyn 2015, s. 7-10.
N. Kasparek Zrozumieć Redutę Ordona [w:] Badania archeologiczne na Reducie Ordona, Warszawskie Materiały Archeologiczne 12, red. W. Borkowski i N. Kasparek, t. 2, Warszawa 2015.
N. Kasparek Korpusy litewskie nad granicą i w Prusach Wschodnich w 1831 roku [w:] Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai, sudarytojai O. Mastianica, V. Pugačiauskas, V. Žaltauskaitė, Vilnius 2015, s. 391-409.
N. Kasparek Wyprawa na gwardie bitwa pod Ostrołęką w źródłach i literaturze [w:] Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje-historiografia-pamięć, red. T. Skoczek, Warszawa 2015, s. 224-240.
N. Kasparek, (współaut. M. Klempert) Wstęp [w:] Między irredentą a kolaboracją – Ugoda, lojalizm i legalizm. „Dusza urzędnika” – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, red. N. Kasparek i M. Klempert, Olsztyn 2015, s. 7-9.
N. Kasparek Wstęp [w:] Doktoranckie spotkanie z historią, red. K.A. Kierski, M. Klempert, J.E. Śliczyńska, Olsztyn 2015, s. 9.
N. Kasparek Podróż Tadeusza Czackiego do Prus celem znalezienia grobu Kopernika na tle dyskursu o jego narodowości w I połowie XIX wieku [w:] „Ateny Wołyńskie” – między historią a współczesnością, „Волинські Атени” - між історією і сучасністю, red. A. Szmyt i H. Stroński, Olsztyn–Кременець 2015, s.89-99.
M. Korejwo Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Olsztynie [w:] Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015, red. K. Stryjkowski, Warszawa 2015, s. 99-104.
B. Wacławik Archiwum Państwowe w Olsztynie [w:] 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-2015). Katalog wystawy, red. G. Trzaskowska, Wrocław 2015, s. 97-104.
B. Wacławik I wojna światowa w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, red. N. Kasparek, nr 2, Olsztyn 2015
N. Kasparek, A. Szmyt Na szlakach powstania listopadowego Olsztyńska Biblioteka Historyczna, nr 18, Olsztyn 2014
N. Kasparek Ziemie naorzańskie w czasie wyprawy na gwardie w 1831 roku. Epizod z powstania listopadowego [w:] Z kart naszej historii – dzieje ziem naorzańskich, redakcja naukowa J. Kijowski, Troszyn 2014, s. 26-73.
N. Kasparek Kontrowersje wokół korpusu generała Hieronima Ramorina [w:] Wokół Powstania Listopadowego. Zbiór studiów, redakcja naukowa H. Chudzio i J. Pezda, Kraków 2014, s. 115-149.
N. Kasparek Od Reduty nr 54 do Reduty Ordona – między wizją literacką a rzeczywistością historyczną [w:] Badania Archeologiczne na Reducie Ordona, Warszawskie Materiały Archeologiczne 11, pod redakcją W. Borkowskiego i N. Kasparka, t. 1, Warszawa 2014, s. 25-30.
N. Kasparek Tragiczne wydarzenia w Fiszewie w 1832 i jego echa [w:] Ziemia Malborska – zręby zapomnianej tożsamości, pod redakcją J. Hochleitnera i P. Szwedowskiego, Malbork 2014, s. 155-181.
N. Kasparek Artyleria polska w wyprawie na Gwardię Cesarską i w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku [w:] Garnizony artyleryjskie na Warmii i Mazurach, cz. II: Artyleria Polska w XX wieku. W 70 rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, praca zbiorowa pod redakcją W. B. Łacha, Węgorzewo, s. 17-62.
N. Kasparek Kiedy skończyło się powstanie listopadowe? [w:] Na szlakach powstania listopadowego, pod redakcją N. Kasparka i A. Szmyta, Olsztyn 2014, s. 349-361.
N. Kasparek Żołnierze polscy w Prusach po upadku powstania listopadowego. Powroty do kraju i wyjazdy na emigrację [w:] Na tułaczym szlaku –powstańcy listopadowi na Pomorzu, pod redakcją T. Katafiasza, Koszalin 2014.
N. Kasparek Kilka (smutnych) refleksji o historii [w:] „Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne”, 2014, nr 1-2.
N. Kasparek [Recenzja] Maciej Trąbski, Armia Wielkiego Księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska Polskiego w latach 1815-1830,Oświęcim 2013, ss. 458 [w:] „Echa Przeszłości”, t. 15, 2014, s. 331-338.
A. Kucner, B. Wacławik Kantiana w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie – raport z badań [w:] „Studia z Historii Filozofii”, 2014, nr 4 (5), s. 161-184.
M. Korejwo [Recenzja:] Piotr Kardela, Radio Olsztyn w latach 1980-1992 [w:] „Dzieje Najnowsze”, R. XLVII, t. 1, 2015, ss. 302-307.
M. Korejwo „Granica przyjaźni”. Olsztyn – Kaliningrad 1956-1989 [w:] „Echa Przeszłości”, t. 15, 2014, ss. 207-232.
M. Korejwo Rokossowski, człowiek sowiecki [w:] „Debata”, nr 89, luty 2015, ss. 13-16.
M. Korejwo Postrewizjonistyczna wizja wolnej Polski. Esej o nieodpowiedzialności [w:] „Debata”, nr 90, marzec 2015, ss. 2-8.
M. Korejwo Związki kombatanckie na Warmii i Mazurach 1945-1949 [w:] „Debata”, nr 91, kwiecień 2015, ss. 24-27.
M. Korejwo Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Olsztynie [w:] Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015, red. K. Stryjkowski, Warszawa 2015, ss. 99-104.
M. Korejwo Oni walczyli o Polską „ludową” cz. 1 [w:] „Debata”, nr 92, maj 2015, ss. 24-26.
M. Korejwo Oni walczyli o Polską „ludową” cz. 2 [w:] „Debata”, nr 93, czerwiec 2015, ss. 25-26.
M. Korejwo Oni walczyli o Polską „ludową” cz. 3 [w:] „Debata”, nr 94, lipiec 2015, ss. 23-25.
M. Korejwo Osadnictwo wojskowe na Warmii i Mazurach [w:] „Debata”, nr 95, sierpień 2015, ss. 24-27.
K. Maciejko Zapomniane archiwa kościelne. Historia strat oraz nabytków na przykładzie archiwum parafii farnej w Brodnicy [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 235-246.
K. Maciejko Archiwalia kościoła katolickiego w zasobie APO [w:] Archiwa kościelne w służbie społeczeństwu, red. Mieczysław Różański, Łódź 2014.
S. Maksymowicz Los cywilnej ludności Prus Wschodnich na obszarach okupowanych w okresie I wojny światowej [w:] Wielka wojna na Mazurach 1914-1915, Giżycko 2014, s. 355-370.
S. Maksymowicz Przyczynek do dziejów arystokracji pruskiej na podstawie materiałów z Archiwum Państwowego w Olsztynie [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Olsztyn 2014, s. 573-584.

KSIĄŻKI WYDANE POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PRACOWNIKÓW ARCHIWUM

B. Kalinowska, N. Kasparek Stanisław Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864 (Województwo Płockie), opracowanie i wstęp Barbara Kalinowska seria: Militaria Masoviensia, t. 3, Ostrołęka 2014
N. Kasparek, A. Szmyt Na szlakach powstania listopadowego seria: Olsztyńska Biblioteka Historyczna, nr 18, Olsztyn 2014
W. Borkowski, N. Kasparek Badania Archeologiczne na Reducie Ordona Warszawskie Materiały Archeologiczne 11, t. 1, Warszawa 2014
D. Radziwiłlowicz, N. Kasparek I wojna światowa w Prusach Wschodnich seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, red. N. Kasparek, Olsztyn 2015
W. Borkowski, N. Kasparek Badania archeologiczne na Reducie Ordona Warszawskie Materiały Archeologiczne 12, t. 2, Warszawa 2015
N. Kasparek, M. Klempert Między irredentą a kolaboracją – Ugoda, lojalizm i legalizm. „Dusza urzędnika” – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2015

DO POBRANIA

C. Rzepczyński - Baruch Chemiak, dziadek „króla kolei”

M. Korejwo - Nowe źródła archiwalne jako efekt zmiany kryteriów wartościowania akt na przykładzie akt osiedleńczych

M. Korejwo - 4 czerwca 1989 r. jako 'przełom dziejowy'

K. Maciejko - Wartownik może strzelać do okna, refleksje z wystawy Przestrzeń więzienia. 200 lat Zakładu Karnego w Barczewie

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO