Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Publikacje

Konferencje Publikacje Wydawnictwa Wydarzenia

 

PUBLIKACJE

Opracowanie zasobu, kwerendy archiwalne, realizacja własnych zainteresowań badawczych motywują pracowników Archiwum do stałej aktywności wydawniczej. Poniżej zamieszczamy spis ważniejszych publikacji:


 

ARTYKUŁY

N. Kasparek, (współaut. W. Łach, D. Radziwiłłowicz) Pożegnanie. Jeraemiasz Ślipiec 1964-2014
[w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek i D. Radziwiłłowicz, seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, red. N. Kasparek, nr 2, Olsztyn 2015,  s. 203-205.
 
N. Kasparek, (wspołaut. D. Radziwiłłowicz) Wstęp
[w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek i D. Radziwiłłowicz, seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, red. N. Kasparek, nr 2, Olsztyn 2015, s. 7-10.
 
N. Kasparek Zrozumieć Redutę Ordona
[w:] Badania archeologiczne na Reducie Ordona, Warszawskie Materiały Archeologiczne 12, red. W. Borkowski i N. Kasparek, t. 2, Warszawa 2015.
 
N. Kasparek Korpusy litewskie nad granicą i w Prusach Wschodnich w 1831 roku
[w:] Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai, sudarytojai O. Mastianica, V. Pugačiauskas, V. Žaltauskaitė, Vilnius 2015, s. 391-409.
 
N. Kasparek Wyprawa na gwardie bitwa pod Ostrołęką w źródłach i literaturze
[w:] Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje-historiografia-pamięć, red. T. Skoczek, Warszawa 2015, s. 224-240.
 
N. Kasparek, (współaut. M. Klempert), Wstęp
[w:] Między irredentą a kolaboracją – Ugoda, lojalizm i legalizm. „Dusza urzędnika” – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, red. N. Kasparek i M. Klempert, Olsztyn 2015, s. 7-9.
 
N. Kasparek Wstęp

[w:] Doktoranckie spotkanie z historią, red. K.A. Kierski, M. Klempert, J.E. Śliczyńska, Olsztyn 2015, s. 9.
 
N. Kasparek Podróż Tadeusza Czackiego do Prus celem znalezienia grobu Kopernika na tle dyskursu o jego narodowości w I połowie XIX wieku
[w:] „Ateny Wołyńskie” – między historią a współczesnością, „Волинські Атени” - між історією і сучасністю, red. A. Szmyt i H. Stroński, Olsztyn–Кременець 2015, s.89-99.
 
M. Korejwo Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Olsztynie
[w:] Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015, red. K. Stryjkowski, Warszawa 2015, s. 99-104.
 
B. Wacławik Archiwum Państwowe w Olsztynie
 

[w:] 70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-2015). Katalog wystawy, red. G. Trzaskowska, Wrocław 2015, s. 97-104.
 
B. Wacławik I wojna światowa w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie
[w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, red. N. Kasparek, nr 2, Olsztyn 2015
 
N. Kasparek, A. Szmyt Na szlakach powstania listopadowego
Olsztyńska Biblioteka Historyczna, nr 18, Olsztyn 2014
 

N. Kasparek

Ziemie naorzańskie w czasie wyprawy na gwardie w 1831 roku. Epizod z powstania listopadowego

[w:] Z kart naszej historii – dzieje ziem naorzańskich, redakcja naukowa J. Kijowski, Troszyn 2014, s. 26-73.

N. Kasparek

Kontrowersje wokół korpusu generała Hieronima Ramorina

[w:] Wokół Powstania Listopadowego. Zbiór studiów, redakcja naukowa H. Chudzio i J. Pezda, Kraków 2014, s. 115-149.

N. Kasparek

Od Reduty nr 54 do Reduty Ordona – między wizją literacką a rzeczywistością historyczną

[w:] Badania Archeologiczne na Reducie Ordona, Warszawskie Materiały Archeologiczne 11, pod redakcją W. Borkowskiego i N. Kasparka, t. 1, Warszawa 2014, s. 25-30.

N. Kasparek

Tragiczne wydarzenia w Fiszewie w 1832 i jego echa

[w:] Ziemia Malborska – zręby zapomnianej tożsamości, pod redakcją J. Hochleitnera i P. Szwedowskiego, Malbork 2014, s. 155-181.

N. Kasparek

Artyleria polska w wyprawie na Gwardię Cesarską i w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku

[w:] Garnizony artyleryjskie na Warmii i Mazurach, cz. II: Artyleria Polska w XX wieku. W 70 rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, praca zbiorowa pod redakcją W. B. Łacha, Węgorzewo, s. 17-62.

N. Kasparek

Kiedy skończyło się powstanie listopadowe?

[w:] Na szlakach powstania listopadowego, pod redakcją N. Kasparka i A. Szmyta, Olsztyn 2014, s. 349-361.

N. Kasparek

Żołnierze polscy w Prusach po upadku powstania listopadowego. Powroty  do kraju i   wyjazdy na  emigrację

[w:] Na tułaczym szlaku –powstańcy listopadowi na Pomorzu, pod redakcją T. Katafiasza, Koszalin 2014.

N. Kasparek

Kilka (smutnych) refleksji o historii

[w:] „Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne”, 2014, nr 1-2.

N. Kasparek

[Recenzja] Maciej Trąbski, Armia Wielkiego Księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska Polskiego w latach 1815-1830,Oświęcim 2013, ss. 458

[w:] „Echa Przeszłości”, t. 15, 2014, s. 331-338.

A. Kucner, B. Wacławik

Kantiana w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie – raport z badań

[w:] „Studia z Historii Filozofii”, 2014, nr 4 (5), s. 161-184.

M. Korejwo

[Recenzja:] Piotr Kardela, Radio Olsztyn w latach 1980-1992

[w:] „Dzieje Najnowsze”, R. XLVII, t. 1, 2015, ss. 302-307.

M. Korejwo

„Granica przyjaźni”. Olsztyn – Kaliningrad 1956-1989

[w:] „Echa Przeszłości”, t. 15, 2014, ss. 207-232.

M. Korejwo

Rokossowski, człowiek sowiecki

[w:] „Debata”, nr 89, luty 2015, ss. 13-16.

M. Korejwo

Postrewizjonistyczna wizja wolnej Polski. Esej o nieodpowiedzialności

[w:] „Debata”, nr 90, marzec 2015, ss. 2-8.

M. Korejwo

Związki kombatanckie na Warmii i Mazurach 1945-1949

[w:] „Debata”, nr 91, kwiecień 2015, ss. 24-27.

M. Korejwo

Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Olsztynie

[w:] Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015,  red. K. Stryjkowski, Warszawa 2015, ss. 99-104.

M. Korejwo

Oni walczyli o Polską „ludową” cz. 1

[w:] „Debata”, nr 92, maj 2015, ss. 24-26.

M. Korejwo

Oni walczyli o Polską „ludową” cz. 2

[w:] „Debata”, nr 93, czerwiec 2015, ss. 25-26.

M. Korejwo

Oni walczyli o Polską „ludową” cz. 3

[w:] „Debata”, nr 94, lipiec 2015, ss. 23-25.

M. Korejwo

Osadnictwo wojskowe na Warmii i Mazurach

[w:] „Debata”, nr 95, sierpień 2015, ss. 24-27.

K. Maciejko

Zapomniane archiwa kościelne. Historia strat oraz nabytków na przykładzie archiwum parafii farnej w Brodnicy

[w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 235-246.

K. Maciejko

 Archiwalia kościoła katolickiego w zasobie APO

[w:] Archiwa kościelne  w służbie społeczeństwu, red. Mieczysław Różański, Łódź 2014.

S. Maksymowicz

Los cywilnej ludności Prus Wschodnich na obszarach okupowanych w okresie I wojny światowej

[w:] Wielka wojna na Mazurach 1914-1915, Giżycko 2014, s. 355-370.

S. Maksymowicz

Przyczynek do dziejów arystokracji pruskiej na podstawie materiałów z Archiwum Państwowego w Olsztynie

[w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Olsztyn 2014, s. 573-584.

 

 


 

KSIĄŻKI WYDANE POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PRACOWNIKÓW ARCHIWUM

B. Kalinowska, N. Kasparek

Stanisław Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864 (Województwo Płockie), opracowanie i wstęp Barbara Kalinowska

seria: Militaria Masoviensia, t. 3, Ostrołęka 2014

N. Kasparek, A. Szmyt

Na szlakach powstania listopadowego

seria: Olsztyńska Biblioteka Historyczna, nr 18, Olsztyn 2014

W. Borkowski, N. Kasparek

Badania Archeologiczne na Reducie Ordona

Warszawskie Materiały Archeologiczne 11, t. 1, Warszawa 2014

D. Radziwiłlowicz, N. Kasparek I wojna światowa w Prusach Wschodnich seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie, red. N. Kasparek, Olsztyn 2015
 
W. Borkowski, N. Kasparek Badania archeologiczne na Reducie Ordona  Warszawskie Materiały Archeologiczne 12, t. 2, Warszawa 2015
N. Kasparek, M. Klempert Między irredentą a kolaboracją – Ugoda, lojalizm i legalizm. „Dusza urzędnika” – zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2015
 

 

DO POBRANIA

C. Rzepczyński - Baruch Chemiak, dziadek „króla kolei”

M. Korejwo - Nowe źródła archiwalne jako efekt zmiany kryteriów wartościowania akt na przykładzie akt osiedleńczych

M. Korejwo - 4 czerwca 1989 r. jako 'przełom dziejowy'

K. Maciejko - Wartownik może strzelać do okna, refleksje z wystawy Przestrzeń więzienia. 200 lat Zakładu Karnego w Barczewie