Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

AP

Komunikat

Archiwum Państwowe w Olsztynie przypomina, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 oraz Nr 27 poz. 140),  organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy zespolonej administracji rządowej w województwie zostały zobowiązane do dostosowania pomieszczeń lokali archiwów zakładowych do wymogów określonych w § 6 Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia. Pięcioletni okres przystosowania lokali archiwów upłynął 20 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym Archiwum Państwowe w Olsztynie informuje, że w razie stwierdzenia braku zastosowania ww. przepisów, zgodnie z zaleceniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, sprawy zostaną skierowane odpowiednim organom nadrzędnym, w celu podjęcia stosownych czynności.