RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, 10-521  Olsztyn. W sprawie ochrony Państwa danych osobowych oraz we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem siedziby Administratora, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Inspektor ochrony danych osobowych: Dominika Rucińska, tel. 89 527 60 96, adres email: iodo@olsztyn.ap.gov.pl
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do urzędu. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi w zakresie kompetencji Archiwum Państwowego w Olsztynie.
 3. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom właściwych do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 tj. w oparciu o zgodę i zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia, w celu realizowania zadań usługowych Archiwum Państwowego w Olsztynie.
 5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

-  żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia komunikacji oraz współpracy z Państwem. Dzięki temu realizujemy na Państwa potrzeby zlecone nam zadania i jesteśmy z Państwem w kontakcie teleadresowym i mailowym.
 2. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych  Administratora, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii
 6. Administrator nie przewiduje  automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

              Administrator danych osobowych

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO