Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Dyrektorzy

dr Władysław Adamczyk
dyrektor Archiwum w latach 1948 - 1950

*1909.06.21 †1983.11.11

Pedagog, wychowawca, historyk, archiwista, działacz ludowy. Współorganizator olsztyńskiego Archiwum i jego pierwszy dyrektor; osobiście gromadził i zabezpieczał rozproszone akta poniemieckie tworząc zalążki zasobu archiwalnego, podjął pierwsze próby ewidencjonowania zasobu.

 


Doc. dr Tadeusz Grygier
dyrektor Archiwum w latach 1950 - 1966,

*1916.12.10 †2000.06.09.

Pracownik służby archiwalnej w latach 1949 -1987, odznaczony odznaką "Za Zasługi dla Archiwistyki", wybitny historyk - archiwista, od 1937 r. do kampanii wrześniowej 1939 r. w archiwum Referatu Historycznego Dowództwa Okręgu Korpusu VII w Poznaniu, członek ruchu oporu na Pomorzu Gdańskim podczas wojny i okupacji, nauczyciel historii, pracownik naukowy i współorganizator olsztyńskiego Archiwum. Autor licznych prac z zakresu archiwistyki, historii Powstania Wielkopolskiego, Warmii i Mazur, wydawca źródeł historycznych.

 


Doc. dr Zygmunt Lietz
dyrektor Archiwum w latach 1966 - 1971

*1927.07.06

Historyk, muzealnik, archiwista; po przejściu do pracy w OBN im. W.Kętrzyńskiego w Olsztynie wydał wiele prac z zakresu dziejów Warmii i Mazur oraz nauk pomocniczych historii.

 


Józef Judziński
dyrektor Archiwum w latach 1971 - 2004

*1939.05.05

Historyk, pedagog, archiwista, autor wielu prac z zakresu historii średniowiecznej i dziejów Warmii i Mazur. Absolwent  historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował początkowo w szkolnictwie na terenie Bydgoszczy, następnie w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. W okresie kierowania Archiwum dużo czasu poświęcił na uporządkowanie i poprawę  jego sytuacji lokalowej.  Dzięki jego staraniom i osobistemu zaangażowaniu w 1988 r. Archiwum wzbogaciło się o placówkę nidzicką, natomiast w roku 1995 oddano do użytku nową siedzibę w Olsztynie, co diametralnie zmieniło warunki przechowywania i udostępniania zasobu oraz warunki pracy kadry.

 


Marlena Koter
dyrektor Archiwum w latach 2004 – 2012

*02.04.1963

Absolwentka Wydz. Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Archiwistyki. W archiwum pracowała początkowo w Ekspozyturze AP, następnie w Oddziale Nadzoru Archiwalnego. Czas pełnienia funkcji przez dyrektor M. Koter charakteryzował się ożywionym uczestnictwem Archiwum w projektach ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Rozwinęła się również infrastruktura informatyczna Archiwum. W 2007 r. Archiwum było współorganizatorem V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Olsztynie. Reprezentowała Archiwum we władzach Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 


Anna Karpińska
od 1.12.2009 – p.o. Dyrektora;

Dyrektor Archiwum od 1.03.2012 do 31.08.2014

*25.08.1950

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych w zakresie edytorstwa źródeł historycznych. Swoją karierę zawodową związała z Archiwum Państwowym w Olsztynie. W 1974r. rozpoczęła pracę na stanowisku stażysty, następnie była kustoszem w Oddziale II, od 1 stycznia 1987r. pełniła funkcję koordynatora nadzoru archiwalnego, a od 1996 r. Kierownika Oddziału I – Nadzoru Archiwalnego. W lutym 2005 r. została mianowana na zastępcę Dyrektora AP w Olsztynie. Od 1 grudnia 2009 r. pełniła obowiązki Dyrektora AP w Olsztynie. W 1986 r. odbywała trzymiesięczny staż zawodowy w Archiwum Narodowym w Paryżu. Dwukrotnie reprezentowała archiwistów na Światowych Zjazdach w Sewilli i Wiedniu. Była członkiem Centralnej Komisji Metodycznej, Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji oraz Komisji Dyscyplinarnej. W 2008 r. odznaczona przez Prezydenta RP złotym medalem za długoletnią służbę.